Ser Policia Local

Requeriments

CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants, hauran de reunir els següents requisits en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies:

Per als aspirants que accedisquen per torn lliure:

 • Tindre la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
 • No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'arrepleguen en l'Annex d'estes bases, i tindre una estatura mínima d'1'65 metres els hòmens i 1'60 metres les dones.
 • Tindre complits díhuit anys, sense excedir l'edat de trenta anys. Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'Administració Local com a Policia Local o Auxiliar de Policia Local.
 • No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 KW. o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW./Kg.

Per a participar en els concursos de mobilitat s'hauran de reunir els següents requisits referits a dia en què finalitze el termini d'admissió de sol·licituds:

 • Ser funcionari de carrera de la categoria que es convoca, integrat en la Subescala de Servicis Especials, classe Policia Local i els seus Auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Haver romàs, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en el lloc de treball des del que es concursa.
 • No faltar menys de cinc anys per al passe a la situació de segona activitat.
 • No patir malaltia ni cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques que es determine.
 • No trobar-se suspés, ni inhabilitat en ferm, per a l'exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte de tal aspirant.
 • Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes destinats al servici d'urgència o emergència.
 • Qualsevol altre requisit que s'establisca per a la mobilitat dels funcionaris de la policia local.

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ:

 • Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran al Sra. Alcaldessa Presidenta d'este Ajuntament, podent utilitzar-se la instància model que facilitarà l'oficina d'informació municipal. Les instàncies es presentaran en el Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de 15 dies hàbils, a partir del següent de la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el “Boletín Oficial del Estado”.

  En les instàncies per a prendre part en esta convocatòria, els aspirants hauran de manifestar que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en estes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, indicant a més si concorren per Torn lliure o Concurs de Mèrits per Mobilitat.
 • A les instàncies s'acompanyarà:

  - Justificant d'haver ingressat en la Caixa Municipal, per mitjà d'ingrés bancari o resguard d'abonament, si és el cas, per gir postal o telegràfic, els drets d'examen, que es fixen en 25 €. Els citats drets d'examen només seran tornats als que no siguen admesos al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en el mateix. No s'exigirà este ingrés, al personal de l'Ajuntament que es presente a proves selectives de personal, tant en torn lliure com en torn restringit.

  - S'haurà de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant, per mitjà de l'original de la mateixa o còpia compulsada. Esta documentació haurà d'acompanyar-se a la instància de sol·licitud d'admissió a l'oposició, o concurs de mobilitat en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment. La documentació serà tornada als concursants per torn de mobilitat, si no hi haguera lloc a la seua celebració, i als de promoció interna que no resulten seleccionats, una vegada siga ferma la resolució del concurs-oposició.
imprimir