Unitats i funcions

Oficina i atenció ciutadana

Les funcions de la unitat administrativa són:

  • La tramitació d'informes interns, així com de les sol·licituds i peticions dels ciutadans, donant la via oportuna, incloent Objectes perduts.
  • Informar, dirigir i orientar al ciutadà respecte als servicis i tràmits prestats per l'entitat municipal, així com d'altres organismes públics, a través de la informació telefònica, presencial, escrita, i per correu electrònic.
  • La coordinació de l'activitat informativa del Departament de Policia, així com la col·laboració amb altres unitats.

Per la seua banda, les funcions d'atenció al públic són:

  • Atenció presencial i telefònica dels ciutadans.
  • Informar, dirigir i orientar al ciutadà respecte als servicis i tràmits prestats per l'entitat municipal, així com d'altres organismes públics, a través de la informació telefònica, presencial, i escrita.
  • Suport de la Cabina en les seues funcions
  • Omplir els fulls d'objectes perduts i donar-li tràmit al seu emmagatzemament.
  • Suport en les funcions de depòsit municipal de detinguts
imprimir