Unitats i funcions

Artemis


La unitat Artemis ha sigut galordonada amb el mèrit de la seguretat pública 2009 dels Premis Nacionals de Seguretat i Emergències.

El Grupo Artemis té com a finalitat combatre la violència de gènere i té com a funcions:

  • La informació, assistència i orientació a les persones que puguen estar patint una situació de violència de gènere.
  • L'elaboració d'atestats per la comissió d'infraccions penals relacionades amb els mateixos supòsits.
  • L'elaboració dels informes i a propostes judicials i administratives que s'estimen adequades per a l'atenció dels casos concrets.
  • El seguiment de les mesures judicials imposades amb caràcter provisional o definitiu.
  • La proposta i millores adequades per al desenvolupament de la tasca assignada.
imprimir