Unitats i funcions

Funcions

Funcions dels Cossos de la Policia Local de Dénia:


Les funcions dels Cossos de Policia Local venen determinades en l’article 53.1 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
  • Policia administrativa, quant a les ordenances, els bans i la resta de disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l’article 29.2 d’aquesta llei.
  • La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, per mitjà de la participació, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendesquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
imprimir