Unitats i funcions

Servicis de recolzament

La Brigada de Senyalització.

Esta té per missió l'execució de les ordes de senyalització viària necessàries per al correcte desenvolupament del trànsit rodat. les seues funcions són:

  • La col·locació de la senyalització viària ordenada des de la Policia Local, a través dels parts de treball establits a este efecte.
  • La col·locació de senyalització per a evitar riscos greus i perills per a la seguretat, en dies i hores fora de la jornada laboral, quan siga requerit pel comando de servici, quan esta senyalització no puga retardar-se fins a la jornada normal, i no puga ser disposada pels propis membres de la Policia Local.
  • El manteniment i control de tot el material proposant les millores i canvis que s'estimen oportuns.

La grua.

Este servici et per finalitat assistir a tots aquells membres de la policia que necessiten retirar vehicles de la via pública, en els casos legalment establits.

La zona blava.

Esta té per missió donar exercici de l'ordenança reguladora de zona blava, i té com a funcions:

  • La informació i denúncia dels estacionaments regulats per temps.
  • El manteniment i control de tot el material, proposant les millores i canvis que s'estimen oportuns.
  • Recaptació i recompte dels diners de les màquines, i protecció dels mateixes en èpoques en què per motius festius no vagen a utilitzar-se.
  • Vore mapa
imprimir