Unitats i funcions

Rural i medi ambient

Les funcions de la patrulla rural i de medi ambient són:

  • Vetlar per l’acompliment de les disposicions que dicte la Unió Europea, l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Corporació Local, relatives a la conservació i millora de la natura, medi ambient, recursos hidràulics, riquesa cinegètica, piscícola, apícola, forestal i de qualsevol altra índole relacionada amb els temes rurals i medi ambient.
  • La vigilància i protecció del Patrimoni Municipal en el que es refereix a les parcel·les situades en sòl no urbanitzable o rústic, els espais públics rurals, així com la delimitació i demarcació del Terme Municipal per a la seva conservació.
  • Protecció de l’hàbitat rural i de totes les espècies de flora i fauna existents en el Terme Municipal, amb especial atenció a aquelles que es troben en vies d’extinció.
  • Fer seguiment de conreus, plagues, factors climatològics adversos, tant per a l’agricultura com per a la ramaderia, per poder aportar dades i estadística a l’administració i entitats competents.
  • Vigilància y cura de la xarxa de comunicació rural (pistes, camins, veredes, ponts, badens, etc…), dels nivells naturals (canyades, barrancs, rambles, etc…) i de les aigües incontrolades que puguen afectar la seva integritat.
  • Vigilància de platges i zona costera.
  • Vigilància de residus i control d’abocaments.
  • Supervisió dels aprofitaments de les activitats industrials, legalitzades o no, situades en sòl no urbanitzable o rústic, en allò referent a la repercusió dels seus processos productius sobre el medi ambient i els recursos naturals.
  • Control i seguiment de les activitats que es realitzen dintre de les zones qualificades com d’especial protecció agrícola, forestal, paisatgística o ecològica pel Pla General d’Ordenació Urbana i altres instruments d’ordenació i protecció.
  • Denunciar les infraccions a la legislació de caça, de pizoofies i apicultura.
imprimir